Kandidatų asmens duomenų tvarkymo politika

Politikos tikslas

Šioje Kandidatų asmens duomenų tvarkymo politikoje (toliau – Politika) nustatomos kandidatų asmens duomenų tvarkymo, kurį atlieka duomenų valdytojas 3law Miškinis ir partneriai, advokatų profesinė bendrija (toliau – Bendrija) personalo atrankos tikslais, sąlygos.

Kandidatai, siekiantys tapti Bendrijos komandos nariais, pateikia Bendrijai savo asmens duomenis. Atrankos proceso metu Bendrija tvarko kandidatų asmens duomenis Politikoje nustatyta tvarka ir užtikrina šių duomenų saugumą.

Duomenų tvarkymo tikslas

Kandidatų asmens duomenų tvarkymo tikslas (toliau – Tikslas) – Bendrijos personalo atrankos vykdymas. Šiuo Tikslu Bendrija renka, analizuoja, saugo ir kitaip tvarko kandidatų asmens duomenis rašytine bei elektronine forma.

Kandidatų asmens duomenų tvarkymo Tikslas apima:

 • Kandidato kvalifikacijos, kompetencijos nustatymas ir tinkamumo vertinimą;
 • Kandidato profesinės (darbinės) patirties nustatymas ir tinkamumo vertinimą;
 • Kandidato asmeninių dalykinių savybių nustatymas ir tinkamumo vertinimą;
 • Pasiūlymo dėl sutarties (paslaugų/darbo/praktikos) sudarymo formaviną ir pateikimą kandidatui;
 • Kandidato asmens duomenų saugojimas ir tinkamumo būsimoms atrankoms vertinimą.

Duomenų tvarkymo pagrindas

Teisėtas kandidatų asmens duomenų tvarkymo nurodytu Tikslu pagrindas – kandidato sutikimas. Kandidatas turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, pateikdamas prašymą šioje Politikoje numatyta tvarka

Informacija apie duomenų gavėjus

Bendrija be kandidato išankstinio sutikimo jo asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

Kandidato duomenis Bendrija perduos tvarkyti Bendrijos partneriams arba teisininkams, kurie vykdo kandidatų atrankos procesą.

Kandidato duomenis Bendrija gali perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda Bendrijai vykdyti veiklą – duomenų tvarkytojams. Tokiais asmenimis gali būti interneto svetainių kūrėjai ir administratoriai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai ir administratoriai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

Bendrijos pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti kandidato asmens duomenis tik pagal Bendrijos nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti Bendrijos patikėtų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su Bendrija sudarytus rašytinius susitarimus.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti Bendrijos teises, Bendrijos klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Asmens duomenys

Bendrijos tvarkomi kandidatų pateikti asmens duomenys:

 • vardas, pavardė;
 • gimimo data;
 • gyvenamosios vietos adresas;
 • telefono numeris;
 • elektroninio pašto adresas;
 • kvalifikacijos, profesinių įgūdžių, išsilavinimo, profesinės (darbinės) patirties duomenys;
 • diplomai, sertifikatai, rašytinės rekomendacijos ir jose esantys duomenys;
 • duomenys apie buvusį esamą įdarbinimą (įskaitant darbdavio duomenis, pareigų, darbinių funkcijų aprašymą);
 • pozicija į kurią kandidatas aplikuoja;
 • korespondencija, susižinojimas tarp Bendrijos ir kandidato.
 • Kiti kandidato laisva valia pateikti asmens duomenys (duomenų pateikimas nėra būtinas, kandidatas duomenis pateikia laisva valia).

Bendrija renka asmens duomenis tiesiogiai iš kandidatų. Kandidatui pateikus paraišką dalyvauti personalo atrankoje, Bendrija, siekdama pasitikslinti, patikrinti kandidato pateiktą informaciją ar surinkti papildomą informaciją apie kandidatą, kiek tai reikalinga Tikslui pasiekti, gali peržiūrėti kandidato viešą profilį socialiniuose tinkluose (tokiuose kaip LinkedIn), tačiau Bendrija nerenka, neparsisiunčia ir nesaugo kandidato socialiniuose tinkluose skelbiamų duomenų.

Duomenų tvarkymo terminai

Bendrija tvarko (saugo) kandidatų asmens duomenis iki anksčiausio iš šių įvykių:

 • su kandidatu sudaroma sutartis (paslaugų/darbo/praktikos);
 • pasibaigia atranka į darbo/praktikos vietą;
 • kandidatas atšaukia sutikimą tvarkyti jo/jos asmens duomenis.

Bendrija gali tvarkyti kandidato duomenis ir ilgiau, jei kandidatas sutiko, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, siekiant įvertinti jo tinkamumą būsimoms atrankoms. Tokiu atveju kandidato duomenys saugomi/tvarkomi sutikimo galiojimo metu.

Duomenų apsauga

Bendrija saugo kandidatų asmens duomenis, užtikrindama jų konfidencialumą, vientisumą ir ribotą prieinamumą. Konfidencialumas reiškia, kad kandidatų asmens duomenys nėra atskleidžiami asmenims, neturintiems teisės susipažinti su šiais duomenimis. Bendrija užtikrina kandidato asmens duomenų konfidencialumą ir neperduoda jų jokiems tretiesiems asmenims, nebent konkrečiu atveju su kandidatu susitariama kitaip. Vientisumas reiškia, kad kandidatų asmens duomenys turėtų būti tikslūs, aktualūs ir tinkami tam tikslui, kuriam jie yra tvarkomi. Ribotas prieinamumas reiškia, kad tik įgalioti asmenys (vartotojai) turi galimybę susipažinti ir tvarkyti kandidatų asmens duomenis, siekdami teisėtų ir apibrėžtų tikslų.

Bendrija imasi reikalingų techninių ir organizacinių priemonių, apsaugančių kandidatų asmens duomenis nuo neteisėto tvarkymo ir / ar praradimo. Bendrija įdiegia tinkamą techninę ir programinę įrangą, taiko reikalingas apsaugos priemones (įskaitant fizinės ir elektroninės prieigos kontrolę).

Teisės, kurias suteikia duomenų apsaugos teisės aktai

Asmens duomenų apsaugos teisės aktai suteikia duomenų subjektams daug teisių, kuriomis jie gali laisvai naudotis, o Bendrija turi užtikrinti jiems tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias kandidato, kaip duomenų subjekto teises ir jų įgyvendinimo būdus yra pateikta šiame Politikos skyriuje, todėl prašome atidžiai jį perskaityti.

  Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Kandidatas turi teisę gauti Bendrijos patvirtinimą, ar Bendrija tvarko jo asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su Bendrijos tvarkomais kandidato asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį.

 Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šioje Privatumo politikoje ir tikime, kad ji yra Jums naudinga.

Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė kandidato mums pateikti duomenys arba jis mano, kad Bendrijos tvarkoma informacija apie jį yra netiksli ar neteisinga, kandidatas turi teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Teisė atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai kandidato duomenis Bendrija tvarko jo sutikimo pagrindu, kandidatas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir jo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Kandidatas turi teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Bendrijos teisėtais interesais.

Teisė pateikti skundą

Jeigu kandidatas mano, kad jo duomenis Bendrija tvarko pažeisdama duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į Bendriją. Tikime, kad geranoriškomis pastangomis pavyks išsklaidyti visas abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti Bendrijos padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

 Jeigu kandidato netenkins Bendrijos siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, kandidato nuomone, Bendrija nesiims pagal jo prašymą būtinų veiksmų, kandidatas turės teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (daugiau informacijos: www.ada.lt).

Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), kandidatas turi teisę prašyti, kad Bendrija ištrintų jo asmens duomenis.

Norėdamas pasinaudoti šia teise, kandidatas turi pateikti raštišką prašymą.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, kandidatas užginčija duomenų tikslumą, kandidatas pateikė prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Bendrijos teisėto intereso pagrindu ir kt.), kandidatas taip pat turi teisę apriboti jo duomenų tvarkymą.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Duomenis, kuriuos Bendrija tvarko pagal kandidato sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, kandidatas turi teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Kandidato pageidaujamus perkelti duomenis Bendrija jam pateiks įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

Norėdamas pasinaudoti šia teise, kandidatas turi pateikti raštišką prašymą.

Prašymų nagrinėjimo tvarka

Siekdama apsaugoti kandidato ir kitų asmenų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Bendrija, gavusi kandidato prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas jo teises, privalės patikrinti besikreipiančio asmens tapatybę. Šiuo tikslu Bendrija gali prašyti besikreipiančio asmens nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, tel. numerį ar kitus duomenis ir lyginti, ar jo nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais duomenimis. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz.: besikreipiančio asmens nurodytieji duomenys nesutaps su Bendrijos turimais kandidato duomenimis), Bendrija bus priversta konstatuoti, kad besikreipiantis asmuo nėra tinkamas Duomenų subjektas ir privalės atmesti pateiktą prašymą. Tokiu atveju besikreipiantis asmuo gali atvykti į Bendrijos buveinę ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pateikti savo prašymą raštu.

Gavę kandidato prašymą dėl bet kurios jo, kai duomenų subjekto, teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikusi aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, Bendrija įsipareigoja nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti kandidatui informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi pagal kandidato pateiktą prašymą. Atsižvelgdama į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Bendrija turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai informuodama kandidatą iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu kandidato prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Bendrija taip pat pateiks elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei kandidatas prašysite jam atsakyti kitu būdu.
 
Bendrija atsisakys tenkinti kandidato prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai kandidatą informuodama raštu.

Duomenų valdytojo kontaktai ir rekvizitai

Bendrijos, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:

3law Miškinis ir partneriai, advokatų profesinė bendrija

Juridinio asmens kodas 303351826
Buveinės adresas: A. Goštauto g. 40B, 03163 Vilnius, Lietuvos Respublika

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:

Elektroniniu paštu: info@3law.eu;
Telefonu: +370 5 205 38 55
Internetu: www.3law.eu  
Pašto korespondencijos adresas: A. Goštauto g. 40B, 03163 Vilnius.

Kitos nuostatos

Ši Politika gali būti Bendrijos bet kada atnaujinama. Bendrija informuos kandidatus apie atnaujinimus, tinklalapyje pateikdama naują privatumo politikos variantą.
 
Jeigu bet kuri Politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.
 
Ši Politika yra taikoma nuo 2018 m. gegužės 25 d. (paskutinių pakeitimų data – 2019 m. vasario 19 d.).

Send this to a friend