Enter your search terms:
Top
 

Ir vėl atmetė dėl per didelės kainos? Kas tai?

Kada tiekėjo pasiūlymas gali būti atmetamas kaip nepriimtinas? Pasiūlymas vadinamas nepriimtinu, jei jis neatitinka viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba pasiūlyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, arba jis gautas pavėluotai, arba turima įrodymų dėl neleistino susitarimo ar korupcijos, arba pasiūlyta nepagrįsta ar netinkamai pagrįsta maža kaina.

Kada laikoma, kad pasiūlyta kaina per didelė? Kai tiekėjo pasiūlymo kaina didesnė, nei perkančiosios organizacijos pirkimui suplanuotos lėšos.

Kas yra pirkimui skirtos lėšos ir kur jos nurodomos? Skirtų pirkimui lėšų suma yra kaip indikatorius, kurio pagalba nustatoma viešojo prikimo vertė ir pirkimo būdas.  Pirkimui skirta lėšų suma gali būti fiksuojama vidiniuose perkančiosios organizacijos dokumentuose, pvz. tarnybiniame rašte, pirkimo iniciavimo dokumente, viešojo pirkimo komisijos protokole, arba gali būti išviešinta skelbiamuose viešojo pirkimo dokumentuose.

Ar tiekėjas gali matyti suplanuotų pirkimui lėšų sumą? Taip, jei ji išviešinta viešojo pirkimo dokumentuose. Dažniausiai tokia suma pirkimo dokumentuose vadinama pvz. pirkimui skirtos lėšos arba maksimali pirkimo vertė, arba ji gali būti nurodyta pirkimo sąlygose, kaip pasiūlymo atmetimo pagrindas, pvz. pasiūlymas atmetamas, jei pasiūlymo bendra kaina viršys 1000 eurų. Taigi, jei pirkimo dokumentuose atskleista pirkimui skirtų lėšų suma, tai teikiamo pasiūlymo kaina negali jos viršyti. Tačiau perkančioji organizacija turi teisę ir neatskleisti viešajam pirkimui suplanuotos lėšų sumos. Tokiu atveju atkreipkite dėmesį, kokios vertės pirkimas vykdomas, tai nurodoma išviešintuose pirkimo dokumentuose beveik visada, rašoma pvz. mažos vertės pirkimas, tarptautinės veiklos pirkimas ir pan. Taip sužinosite bent jau pirkimui taikomas verčių ribas. Taip pat viešuosiuose šaltiniuose peržiūrėkite kelių praeitų metų analogiškus viešuosius pirkimus ir sudarytas analogiškas sutartis, tokiu būdu bent turėsite supratimą apie perkančiosios organizacijos išleidžiamas sumas ir konkurentų pasiūlymų kainas.

Ar pirkimui skirta lėšų suma gali būti perkančiosios organizacijos didinama? Įsigaliojus viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pakeitimams, perkančiosios organizacijos įgijo teisę pirkimo vykdymo metu  keisti (didinti) pirkimui skirtų lėšų sumą, jei yra visos trys sąlygos: galimo laimėtojo pasiūlymas viršija pirkimui skirtų lėšų sumą, pirkimui skirta lėšų suma nebuvo išviešinta ir jei perkančioji organizacija gali pagrįsti siūlomos per didelės kainos priimtinumą ir suderinamumą su racionalaus lėšų naudojimu principu.

Ar tiekėjas gali įtakoti pirkimui skirtų lėšų didinimą? Sprendimą dėl lėšų didinimo visada priima perkančioji organizacija. Tačiau tai neapriboja tiekėjų teisės sumažinti pasiūlymo kainos, jei pirkime vykdomos derybos, ar teikti prašymus ir net pretenzijas dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų.