VMI pateikė išaiškinimą dėl trastų apmokestinimo

Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė išaiškinimą dėl gyventojų pajamų, gautų iš patikos fondų (angl. trust), apmokestinimo. Išaiškinime atkreiptas dėmesys į tai, kad patikos steigėjo (asmens perduodančio turtą patikos fondui) turto perdavimas patikėtiniui nepakeičia turto nuosavybės teisės, t.y. turtas lieka patikos steigėjo nuosavybe, todėl turto perdavimas nelaikytinas pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn. Atitinkamai patikos fondo žinioje esančio turto generuojamų pajamų savininku bei gyventojų pajamų mokesčio mokėtoju laikytinas patikos steigėjas. Pajamų pripažinimo momentas – patikoje esančio turto generuojamų pajamų susidarymo momentas. Patikos steigėjas pajamas privalo deklaruoti metinėje pajamų deklaracijoje kaip B klasės pajamas.

Valstybinė mokesčių inspekcija taip pat išaiškino, kad tuo atveju kai naudos gavėjas pagal patikos sutartį yra ne patikos steigėjas, lėšų iš patikos fondo išmokėjimas naudos gavėjui prilyginamas dovanojimui ir šis dovanotas turtas apmokestinamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 26 punkto nuostatas (taikomos išimtys paveldėtam turtui ir artimųjų giminaičių dovanoms).

Susipažinti su Valstybinės mokesčių inspekcijos konsultacija galite čia.

Send this to a friend